N°1 Digital Agency in Türkiye

Ön Bilgilendirme
Ht image 4
Formu

Web tasarımı, seo, reklam yönetimi gibi birçok hizmetlerimizde de kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz.

Ön Bilgilendirme Formu

1.TARAFLAR
İş bu sözleşme; SATICI(bundan sonra “Zirvetek Network” olarak anılacaktır.) tarafından ALICI adına www.zirvetek.com.tr web sitesi(bundan sonra “Zirvetek Network İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden online olarak veya Ek – 1: Hizmet/Ürün Talep ve Fiyat Formu ile talep ettiği ve belirtilen/seçtiği isteğe göre internet sitesi tasarımı yapma, kurma, internet sitesinin bakım, barındırma işlerinin yürütülmesi, dijital pazarlama hizmetleri ve sosyal medya hizmetleri, tasarım hizmetleri veya diğer seçtiği/seçtiği hizmetleri almasına ilişkindir. Sözleşmenin tarafı olan ALICI(bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır.) ve Zirvetek Network aşağıda isim ve adres olarak belirtilmiş olup sözleşmenin devamında sadece Müşteri ve Zirvetek Network olarak anılacaklardır.

1.1. MÜŞTERİ(ALICI):

Unvanı:

Vergi Dairesi: Vergi Numarası:

Mersis No: Ticaret Sicil No:

Adresi:

İnternet Sitesi:

e-Posta :

Tel. No:

Sipariş sırasında bilgileriniz burada listelenecektir.

1.2.ZİRVETEK NETWORK (SATICI):

Unvanı:

Vergi Dairesi: Vergi Numarası:

Mersis No: Ticaret Sicil No:

Adresi:

İnternet Sitesi:

e-Posta :

Tel. No:

Banka Hesabı:

Banka:

Alıcı:

IBAN:

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER/HİZMETLER
Sipariş sırasında bilgileriniz burada listelenecektir. Buraya eklenmeyen bilgiler ekte paylaşılacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme ile Zirvetek Network sözleşmede belirtilen ücret karşılığında, seçilen hizmeti Müşteri’ye sunmaya üstlenecektir. Buna karşın Müşteri ise sözleşmede öngörülen ücreti ödeme borcu altındadır.

4. HABERLEŞME ARAÇLARI
İşbu sözleşme açısından meydana gelebilecek tüm açıklama, bildirim, ihbar, fesih ve beyanlar yukarıda tarafların belirttiği e-posta adresleri veya tarafların sonradan belirleyeceği başkaca bir iletişim kanalı ile yapılır. İşbu hüküm noter, taahhütlü mektup veya telgraf yolu ile bildirim veya beyanda bulunulmasını engellemez.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Müşteri, hizmetlerinden faydalanırken ve Zirvetek Network tarafından sunulan hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Zirvetek Network’ün ilgili yerlerde belirtilen şartlarına ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Zirvetek Network’ün web sitesinde yer alan, varsa ürün/ hizmet sayfalarında ürün veya hizmetlere ilişkin yer alan veya aynı zamanda bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Müşteri, Zirvetek Network’ün yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Müşteri’ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Zirvetek Network den her ne nam altında olursa olsun tazminat veya başka bir hak talep edilemeyeceğini kabul eder.

Müşteri, kendisi tarafından aldığı hizmetler ile ilgili veya diğer tüm konularda sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zirvetek Network, Müşteri tarafından kendisine iletilen veya Müşteri’ye hizmet sunulan internet sitesi, sosyal medya hesapları, dijital reklam/pazarlama hesapları(Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads. vb.) üzerinden Müşteri tarafından girilen veya verilen/aktarılan bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Müşteri, Zirvetek Network yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Hizmetlerle ilişkili tüm hesapların(sosyal medya hesapları, reklam hesapları, web sitesi yönetici hesapları vb.) ve şifrelerin sorumluluğu Müşteri ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri bu bilgilerin gizli kalarak aldığı hizmetlere ilişkin güvenliğini sağlamak durumundadır.

Müşteri, aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Zirvetek Network’den almış olduğu hizmetlerle ilgili bu hizmetler içerisinde kanuni olarak yer alması gereken yazı, izin vb. bir gereklilik varsa bunu sağlamaktan sorumludur. Yasal olarak hizmetin karşılaması gereken içerik ve/veya gerekliliklerin karşılanmamasından Müşteri sorumludur. Müşteri hizmetinde yer almasını istediği kanuni düzenlemer ile ilgili içeriği Zirvetek Network’e düzenleme talebinde bulunabilir. Zirvetek Network bu düzenleme için ek ücret alma hakkını saklı tutar.

Müşteri, sunulan hizmetler dahilinde barındırdığı tüm dosya, belge ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Zirvetek Network’e herhangi bir kusur iletilemez. Zirvetek Network, web sitesi hizmeti ile ilgili sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez. Zirvetek Network, kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar, paylaşımlar, düzenlemeler için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Zirvetek Network Müşteri hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Zirvetek Network’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Zirvetek Network hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri’ye haber vermeden ilgili içeriği veya müşteriyle ilişkili tüm hizmetleri silme, dondurma, durdurma hakkına sahiptir.

Zirvetek Network sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteri’ye aittir. Zirvetek Network , hizmetlerinde meydana gelebilecek olan kesinti veya veri kaybı gibi durumlar halinde oluşabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Zirvetek Network’in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Zirvetek Network’in de kabul etmesi halinde ayrıca yeni bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Zirvetek Network vermiş olduğu ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış Zirvetek Network İnternet Sitesi’nde belirtebilmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.

Zirvetek Network , kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda Müşteri’ye hizmet ve üründen kalan bakiyesi(varsa) ve mümkünse iade edilir. Müşteri’nin iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye Müşteri hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.

Zirvetek Network İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve hizmet, ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Zirvetek Network’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Zirvetek Network tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Müşteri, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Zirvetek Network’ün işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

Zirvetek Network, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hizmetin/işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin, hizmetin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması vb. hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Zirvetek Network, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

Müşteri’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten Müşteri sorumlu olup, Zirvetek Network herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince Müşteri’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik Müşteri’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi ve internet sitesiyle ilişkili veya Zirvetek Network’den alınan bütün hizmetler(sosyal medya hizmetleri, reklam hizmetleri, e-posta, SMS vb. tüm alınan hizmetler)tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın Zirvetek Network tarafından kullanılması durumunda Müşteri kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) Zirvetek Network’e sunulması durumunda içerik derhal(teknik olarak yayına alınması mümkünse) yayına alınır.

Zirvetek Network, Müşteri’nin aldığı hizmetlerle ilişkili Müşteri’ye önceden süresini belirtmek üzere bakım, güncelleme, yenileme vb. çalışmaları yürütebilir.

Zirvetek Network, Müşteri için sunduğu tüm hizmet, ürün ve müşterinin diğer tüm isteklerini tanıtım amaçlı olarak istediği mecralarda referans gösterebilir.

Zirvetek Network, Müşteri için sunduğu tüm hizmet, ürün ve müşterinin diğer tüm isteklerinin bir bölümüne kendi logo ve/veya adını, web site adresini, telefon numarasını, adresini tanıtım amaçlı yerleştirebilir. Zirvetek Network tarafından Müşteri için gerçekleştirilen tüm hizmet/ürün veya faaliyetler Zirvetek Network tarafından herkese açık olarak referans gösterilebilir, paylaşılabilir, tekrar düzenlenerek kullanılabilir.

Zirvetek Network vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.

Zirvetek Network markasının gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi durumunda Müşteri’nin hakları bu sözleşme üzerinden yeni sözleşmeye yapmaya gerek olmaksızın aynen devam ederek devredilen kişi veya tüzel kişi üzerinden devam eder. Bu durumda Satıcı, markanın devredildiği yeni gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

6. ZİRVETEK NETWORK’ÜN SUNDUĞU HİZMETLER
1) İNTERNET/WEB SİTESİ

İşbu sözleşme gereğince Zirvetek Network yapmayı taahhüt ettiği internet sitesini, sözleşme bedelinin veya taksit kararlaştırılmışsa ilk taksitin ödenmesinden ve Müşteri tarafından web sitesi ilgili ilgili içeriklerin gönderilmesinden itibaren en geç 1 (BİR) ay içerisinde, teknik sınırlar dahilinde ve Müşteri’nin arzusuna uygun bir biçimde(özel olarak tasarlanması istenen, hazır paket/tasarım/yazılım halinde satılmayan web sitesi hizmetleri alındığında) tasarlar, meydana getirir ve yayınlar.

Paket veya hazır olarak satılan internet sitesi hizmetlerinde Müşteri’den sadece paket veya hazır olarak satılan hizmetin içeriğine ilişkin(hakkında yazısı, iletişim bilgileri, logo, hizmet alanları vb.) değiştirilecek bilgiler istenir. Bunun dışında Müşteri’nin tasarım veya yazılım odaklı değişiklik talep etme hakkı yoktur. Ancak müşteri isterse hazır veya paket olarak aldığı internet sitesi hizmetine Zirvetek Network ile görüşerek ekstra özellikler/tasarımlar vb. ekletebilir. Bu şekilde yapılacak düzenlemeler için Zirvetek Network ekstra ücret talep edebilir.

İnternet sitesinin yayını için Müşteri tarafından temin edilmemesi veya istenmesi durumunda Zirvetek Network uygun alan adını satın alabilir ve alan adının mülkiyeti Zirvetek Network ‘e aittir. Zirvetek Network alan adını devretme hakkını saklı tutar.

Müşteri internet sitesinin tasarımı ve yapısına ilişkin olarak isteklerini e-posta yoluyla ve sözleşmenin ekinde yazılı olarak Zirvetek Network’e bildirebilir. Zirvetek Network bu isteklerin yapımı için gerek gördüğü halde ekstra ücret talep edebilir. Bildirim sözlü olarak yapılmış ise bu durumda Zirvetek Network, Müşteriye e- posta yolu ile bildirime ilişkin açıklamada bulunur. İşbu açıklamaya e-postanın gönderilmesinden itibaren 1(BİR) işgünü içinde yazılı veya e-posta yoluyla itirazda bulunulmazsa internet sitesi Zirvetek Network’ün gönderdiği açıklama e-postasında yer alan nitelikteler doğrultusunda yapılır.

Zirvetek Network bu maddede öngörülen süre içerisinde internet sitesini yayınlamaz ise Müşteri herhangi bir bedel ödemeksizin hizmeti sona erdirebilir.

Müşteri namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek veya tüzel kişi her türlü yasal mevzuata karşı da sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, Müşteri’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

İnternet sitesi Zirvetek Network sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde Zirvetek Network dışında hiç kimse FTP erişimine kaynak kodlarına, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir.

Müşteri, Zirvetek Network’den hizmet almayı sona erdirdiğinde web sitesine ilişkin Zirvetek Network hiçbir kod, tasarım, veritabanı dosyaları vb. dosya, bilgi vb. paylaşmak veya göndermek zorunda değildir. Sunulan bütün hizmetlerin(yazılım altyapısı, tasarım vb.) hakkı Zirvetek Network’e aittir.

İnternet sitesinin kaynak kodları ve veritabanı Zirvetek Network’in kontrolü ve erişimine sahip olup her hakkı saklıdır. Müşteri kaynak kodları, tasarım ve veritabanı üzerinden hizmet ücreti karşılığında hizmet süresince kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların, tasarımın veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

Zirvetek Network, müşteriye ait web sitesi yedeklerinin tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı Müşteri’nin uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, müşteri kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür.

Müşteri, web sitesi hizmetlerinde varsa limitsiz olarak belirtilen tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına uygun şekilde kullanması durumunda limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması durumunda Zirvetek Network, Müşteri’yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

Zirvetek Network süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Zirvetek Network, internet sitesi için alan adı hizmeti sunduğunda tescil hizmetlerinde birebir olarak ICANN ve alan adı ana üreticisi pozisyonunda yer alan REGISTRAR şirketlerin şartlarına uymaktadır. Bu konuda tüm sorumluluklar ve süreçler REGISTRAR şirketlerin şartları olarak geçerlidir. Alan adlarının tescil süreçleri yazılım sistemleri tarafından veya manuel olarak elle yönetilir, bu yazılımlar veya süreçler Zirvetek Network ve Registrar şirketler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında yaşanabilecek arıza veya erişim sorunlarından dolayı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanabilecek hatalarda Müşteri tüm sürecin kontrolünden sorumludur.

Alan adı tescil, yenileme veya düzenleme işlemleri Zirvetek Network veya alan adı kaydının sağlandığı firma tarafından 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu tür işlemlerden kaynaklanabilecek hatalarda özellikle Müşteri’nin kendine ait(farklı firmalarda, istediği isim adına kayıtlı alan adları) alan adlarında, Müşteri’nin hatayı fark etmesi veya tarafına registrar firma tarafından uyarı yapılması durumunda Müşteri bu bildirimleri Zirvetek Network ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan veya kayıplardan Zirvetek Network sorumlu değildir.

Zirvetek Network, sunduğu alan adı tescil hizmetlerinde müşteri bilgilerini kayıt işleminde zorunlu olduğu için Domain Operatörü veya aracı firma ile paylaşmaktadır. Zirvetek Network, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu Müşteri’ye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden dolayı Zirvetek Network veya domain operatörleri alan adını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.

Kayıt, transfer, yenileme, whois, NS güncelleme, durum değişikliği vb. domain işlemlerinde Zirvetek Network hizmet aldığı kayıt operatörüne (registrar) bağlı olan kural ve sözleşmeler ile ilgili ICANN kurallarını uygular. Bu kurallar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Müşteri, bu sözleşme ve kurallarda yapılabilecek olası tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Alan adı uyuşmazlığı çözümünde Zirvetek Network, kayıt operatörünün (registrar) kurallarına bağlı olarak işlem gerçekleştirir. .com .net .org gibi alan adlarında uyuşmazlık çözümü için ICANN kuralları gereği UDRP süreci uygulanabilir. Müşteri, hizmet aldığı süre boyunca Zirvetek Network üzerinde bulunan alan adlarında bu maddelerin ve süreçlerin uygulanabileceğini kabul eder.

Whois gizleme servisi kişisel verilerini korumak veya zararlı spam listelerine girmek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet kullanıcıyı yasal makamlar tarafından ulaşılmaz kılmadığı gibi Zirvetek Network, bu hizmetin yasa dışı işlemler için kullanılmasına izin vermemektedir. Whois gizleme hizmetinde %100 gizlilik güvencesi verilmemektedir. Zirvetek Network, Müşteri’nin talebinden bağımsız olarak whois servisini kapatabilir veya açabilir.

Zirvetek Network, alan adı ve internet sitesi hizmetlerinde Zirvetek Network bünyesindeki alan adlarını yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan adlarını süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Zirvetek Network süresi biten alan adlarını bir park sayfasına yönlendirebilir. Bu askı süreci alan adı üreticisinin/bağlı olduğu registrar firmanın vb. belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan Müşteri, yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD’a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık müşteriden çıkmış ve bizim şirketimizin ve registrar şirketin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını, Zirvetek Network veya Registrar farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski müşteri veya yeni almak isteyen yeni müşteri değeri alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte ortalama 100 USD olan ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç Registrar’ın inisiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Zirvetek Network üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.

Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir. Böyle bir durumda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan Müşteri sorumludur, Zirvetek Network sorumlu tutulamaz.

6.1.1. İNTERNET SİTESİNİN BAKIM, ONARIM TEKNİK DESTEK İŞLERİ

Müşteri kabul beyanı ile işbu sözleşme ile Zirvetek Network’den internet sitesinin yıllık bakım ve onarım hizmeti alabilir. Bu madde kapsamında Zirvetek Network internet sitesinin yıllık bakım ve onarımını yapmak ve internet sitesinin yayınını sağlamak zorundadır. Zirvetek Network’in elinde olmayan teknik nedenlerden dolayı bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilemediği durumlarda en geç 5(beş) iş günü içerisinde Zirvetek Network işbu hususları Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür.

İnternet sitesinin bakım ve onarımında meydana gelebilecek her türlü problemin 10(on) iş günü içerisinde çözülememesi halinde Müşteri sözleşmeyi herhangi bir bedel ödemeksizin fesh edebilir.

İnternet sitesi bakım ve onarım işlemleri için belirlenen süre 1(bir) yıl olup Müşteri sözleşmeyi yenilemek isterse, sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay evvelinden durumu Zirvetek Network’e bildirir. Bildirim üzerinde Zirvetek Network, yeni hizmet yılına ilişkin bakım ve onarım bedelini Müşteri’ye gecikmeksizin bildirmekle mükelleftir. Bu madde kapsamında sözleşmenin yenilenmemesi durumunda meydana gelebilecek sonuçlardan(internet sitesinin ve ilişkili bütün hizmetlerin devre dışı bırakılması, kapatılması, silinmesi vb.) Zirvetek Network sorumlu değildir.

6.2. SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ/DANIŞMANLIĞI

Zirvetek Network, Müşteri’nin işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder ve bunlarla ilgili içerik üretir.

Sosyal medya yönetimi/danışmanlığı hizmeti Müşteri’ye veya markasına ait Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Youtube, Pinterest gibi sosyal mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin, tasarlanmasını, yönetilmesini, Müşteri veya Müşteri yetkilileri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek veya Zirvetek Network ’ün yaptığı analiz sonucu içeriği hazırlayarak sosyal medya için içeriklerin oluşturulmasını, seçilecek yayın planına göre içeriklerin paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple Müşteri ve/veya yetkililerinden Zirvetek Network’ e iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

Zirvetek Network, Rapor Hizmeti talep edilmişse Müşteri ve Müşteri’nin sosyal medya hesaplarında varsa sunulan istatistiklere ilişkin olmak üzere Müşteri’ye istenen zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

Müşteri, sosyal medya hesaplarında kendi yaptığı paylaşımlar veya Zirvetek Network ’in yaptığı paylaşımlar ile ilgili doğacak her türlü zarardan kendisi sorumludur. Müşteri, Zirvetek Network ‘in yaptığı tasarımların kendisine uygunluğunu kontrol etme durumundadır. Bundan dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan Zirvetek Network sorumlu tutulamaz.

Müşteri, sosyal medya hesaplarının şifrelerini, istatistiklerini vb. özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamalıdır. Bu tür durumlardan doğabilecek sorunların tamamından Müşteri sorumludur.

Zirvetek Network, Müşteri’ye tavsiye niteliğinde sosyal medya hesapları için öneriler sunabilir. Bu önerilerin gerçekleştirilmesi Müşteri tarafından talep edildiğinde ekstra ücretlendirme yapılacaktır.

Zirvetek Network, bir kampanya/çekiliş vb. süreçler için Müşteri’nin onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri Müşteri’ye veya müşterinin Zirvetek Network’ e yönlendirdiği ilgili kişi/kişilere özel onaya sunar. Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi, WhatsApp veya SMS mesajı ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyit edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri tarafından onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

6.3. DİJİTAL PAZARLAMA, İNTERNET REKLAMLARI

Zirvetek Network, Müşteri’nin sunduğu ürün ve hizmetlere göre Müşteri’nin istediği platformlar veya kişiler ile talep edilen format veya formatlarda(yazılı, görsel, animasyon, video, influencer vb.) reklamlar kurgular, hazırlar, yayınlar.

Zirvetek Network, Müşteri’nin ek bir talebi olmadığı sürece reklamların hazırlanması ve yayınlanması sürecinde ek bir onaya ihtiyaç duymaz. Müşteri’den sadece reklamların bütçesi için onay alınır.

Zirvetek Network, internet reklamları kapsamında içeriklerin üretimi için Müşteri’den bilgi, belge, fotoğraf, video vb. talep edebilir, Müşteri’nin talebi doğrultusunda ek çalışmaları(fotoğraf çekimi vb.) Müşteri ile fiyat konusunda görüşmeler yaparak gerçekleştirebilir.

Müşteri, talep etmesi halinde Zirvetek Network tarafından Google reklam ağları üzerinde yayınlanan reklamlarına ilişkin istatistikleri bu platformlarda Müşteri adına eklenecek kullanıcı aracılığıyla görebilir.

Zirvetek Network ‘in, hazırladığı reklamlar ilgili platformlarda onay sürecine gönderilmektedir. Bu onay sonrası reklamlar yayına alınmaktadır. Onayın gecikmesi, reklama onay verilmemesi gibi durumlardan meydana gelebilecek kayıp ve sorunlardan dolayı Zirvetek Network sorumlu değildir.

Zirvetek Network, Müşteri’nin talebi doğrultusunda reklamlar için strateji belirleyip ek materyaller veya hizmetler kullanmayı(video, banner, alışveriş reklamları, dinamik reklamlar vb.) isteyebilir. Bu durumlarda Müşteri ile görüşülerek ek fiyatlandırma yapılır.

Kurulum aşamasında ve yayın süresinin içerisinde Google Reklamcılık Politikaları sebebiyle askıya alınan hesaplardaki kalan bütçelerden hizmet bedeli alınmaksızın ücret iadesi yapılabilmektedir.

Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve reklama ilişkin bilgilerin onaylanması ile Zirvetek Network ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır.

6.4. TASARIM HİZMETLERİ

Müşteri Zirvetek Network ’den banner, afiş, kartvizit, antetli kağıt, ambalaj, paket, kutu vb. gibi çeşitli ürünlerin dijital tasarım ve/veya baskı hizmetlerini isteyebilir.

Zirvetek Network, tasarım ve/veya baskı için hazır paket, hizmet veya ürün olarak sunmuyorsa Müşteri’nin ihtiyacına uygun tasarım ve/veya baskı için fiyat teklifi verir. Zirvetek Network, fiyat teklifinin kabulüyle beraber metin yazımı, kurgu, tasarım, baskı vb. süreçleri içeren tasarım süreci için çalışmaları başlatır.

Müşteri, Zirvetek Network ‘den talep ettiği tasarım ve/veya baskı karşılığı kabul ettiği fiyat teklifi ile beraber bu ücreti ödemeyi kabul eder. Zirvetek Network, Müşteri’nin istekleri doğrultusunda tasarımı onaylaması için Müşteri’ye sunar. Müşteri’nin onayı ardından ham tasarım dosyası/dosyaları Müşteri’ye teslim edilir ve baskı sürecine(talep edilmişse) geçilir.

Müşteri tarafından tasarım onayının ardından baskı için tekrar düzeltme yapılması istenemez.

Zirvetek Network, aracı olarak baskı hizmetini sunduğu durumda baskı hizmetinden dolayı oluşabilecek hiçbir sorundan sorumlu tutulamaz. Baskı hizmeti ile ilgili baskı hizmeti sunan firmanın şartları geçerlidir.

Baskılı işlerde tasarım bedelinin onaylanması, Zirvetek Network’e, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.), metin, tasarım konusunda yetki verir. Orijinalin ve maliyetin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

6.5. PROJE TABANLI HİZMETLER

Sözleşmede belirtilmeyen farklı türden tasarım işleri, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, sponsorluk, web sitesi, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak değerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

7. TAAHHÜT
Müşteri, seçtiği hizmet süresi kadar hizmet almayı taahhüt eder ve bu hakkı 3.şahıslarla paylaşamaz, devredemez. Taahhüt süresi, sözleşme tarihi ile başlar.

1 aydan uzun olarak alınması talep edilen hizmetlerin, hizmet süresi dolmadan erken iptalinin istenmesi durumunda(bu durum teknik olarak ve sözleşmenin diğer maddeleri gereği mümkünse) hizmetin Taahhütsüz AYLIK fiyatlandırılması üzerinden hesaplama yapılacak ve Müşteri’nin bu kapsamda faydalandığı indirimler Müşteri’den tahsil edilecektir. Bu durumda Müşteri, hizmetten faydalandığı süre boyunca taahhüt süresi göze alınmaksızın hizmetin, Taahhütsüz AYLIK fiyat olarak belirtilen fiyatları üzerinden o zamana kadar aldığı hizmete istinaden yeniden hesaplaması yapılan ve seçtiği hizmet süresi ile ilişkili taahhütlü fiyat ile taahhütsüz fiyat arasındaki fark kadar ek bedel ödemekle yükümlü olacaktır.

İnternet sitesi hizmetlerinde sadece YILLIK taahhüt ile satış yapılmaktadır. Aylık olarak yapılan ödemeler yıllık taahhüttün kapsamındadır. Müşteri satın almayı gerçekleştirdikten sonraki yıllarda hizmet almaya devam etmek isterse AYLIK ödemelerle YILLIK taahhüt vermiş sayılır. Örneğin 12.aydan sonra(yıl bittikten sonra) 13.ay(2.yıl başlangıcı) hizmete devam edilirse 2.yıl için YILLIK taahhüt verilmiş kabul edilecektir.

Zirvetek Network, müşterilerine önceden duyuru yapmak(sms, mesaj, fatura, basılı ve görsel mecralar, e-Mail, Zirvetek Network ‘e bağlı internet siteleri, telefon vb. aracılığıyla ) şartıyla paket/kampanya veya diğer şekillerde sunduğu, fiyatlandırdığı hizmetlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8. MUCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zirvetek Network işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Zirvetek Network için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Zirvetek Network ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, salgın, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google, Facebook gibi firmalardaki Müşteri sayfalarında sunulan hizmetlere ilişkin Müşteri hesapları veya hizmetlerin bağlı olduğu reklam hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Zirvetek Network ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. ÜCRET ve ÖDEME
Müşteri, aldığı/alacağı hizmetler karşılığında Zirvetek Network’ e ilgili hizmetlerin ücretini sözleşme tarihinden itibaren varsa taahhüt ettiği süreyle ödemeyi taahhüt eder.

Müşteri, zirvetek.com.tr web sitesinden kredi kartıyla veya havale/eft ile ödeme gerçekleştirebilir. Havale ile ödemede Müşteri kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Müşteri kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Müşteri, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Müşteri arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Zirvetek Network, istisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin veriliş tarihini değiştirebilir.

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret, sipariş işlemi(Zirvetek Network internet sitesi üzerinden veya EK-1’de seçilen hizmetler ile ilişkili olarak hesaplanan) sırasında belirtilen miktar kadardır. KDV, fiyatlara sonradan dahil edilerek(varsa) hesaplanır ve tahsilat gerçekleşir.

Hizmet/hizmetlerin süresinin sona ermesinden önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde bu sözleşme dahilinde uzatılır.

Zirvetek Network önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren belirlenen ücreti veya seçtiği hizmet/ürünlerin ücretini(aylık ödeme ise ilk ay ücretini) en geç 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı ile veya Zirvetek Network ‘in sözleşmede veya web sitesinde(www.zirvetek.com.tr) belirtilen banka hesap numaralarına veya Zirvetek Network’e elden ödemekle yükümlüdür.

Aylık olarak devam eden sürekli hizmet/hizmetlerde, Müşteri’ye aldığı/alacağı hizmet/hizmetlere göre Müşteri’nin seçtiği hizmet periyoduna göre fatura kesilecektir. Bu faturalar kesildiği tarihten itibaren belirtilen son ödeme/vade tarihine kadar Zirvetek Network’in internet sitesi veya sözleşme üzerinde yer alan banka hesaplarından birine veya kredi kartı ile www.zirvetek.com.tr üzerinden ödenmelidir.

Zirvetek Network, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma, silme hakkını saklı tutar.

Müşteri, almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrımı olmaksızın Zirvetek Network’ e bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün veya hizmetin ismi ve ödeme yöntemi açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu konuda meydana gelebilecek zararlardan Müşteri sorumludur.

Müşteri, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle Zirvetek Network, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise Zirvetek Network verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

Ödemenin gecikmesi durumunda Zirvetek Network vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

Sözleşmenin 9. Maddesi kapsamında yerine getirilecek edimler açısından, döviz fiyatlarının öngörülemeyecek şekilde yükselmesi veya servis sağlayıcı fiyatlarında öngörülemeyen artışlar nedeniyle Zirvetek Network ‘in maliyetinin beklenenin üzerinde artması durumunda keyfiyet Müşteri’ye gecikmeksizin bildirilir. İşbu bildirim üzerine Müşteri ile 7(yedi) işgünü içerisinde yeni fiyatları kabul ettiğini bildirmediği takdirde Zirvetek Network sözleşmeyi derhal fesh edebilir.

10. ÜCRET VEYA TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ, CEZAİ ŞARTLAR
İşbu sözleşmenin 2. Ve 9. Maddesi kapsamında ve ilgili maddelerde, sözleşme ekinde belirlenen ücretin veya taksitlerin herhangi birinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda Zirvetek Network derhal sözleşmeyi feshetme hakkını kullanabilir. Zirvetek Network in bu madde kapsamına sözleşmeyi feshetmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’nin provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Zirvetek Network, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü askıya alma, durdurma, silme hakkını saklı tutar.

Müşteri tarafından ödemenin geç yapılması, yapılmaması vb. ödeme kaynaklı olarak oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Zirvetek Network hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müşteri, bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Zirvetek Network ‘in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %9 gecikme faizi, bakiye veya borç miktarının %50’si kadar cezai şart, tüm Avukatlık Ücretleri ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Zirvetek Network vade tarihine kadar ödenmeyen faturalar için aylık %9 gecikme faizi uygulayabilir.

Müşteri iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Zirvetek Network ‘in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. CAYMA HAKKI
Müşteri, sözleşme konusu hizmetlerin Müşteri’ye özel olarak hazırlanması ve sunulması nedeniyle cayma hakkına sahip değildir. Alınan hizmetlerde aksi belirtilmediği taktirde, sözleşmenin imzalanması veya elektronik ortamda onaylanması ile iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde de tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Zirvetek Network web sitesi üzerinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünler için alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Zirvetek Network ve bağlantılı internet sitesi vb. servis kullanımı, hakları satın alımı veya kiralaması, altyapı ve yazılım bileşenleri, reklam bütçeleri, uygulama ve diğer yazılımsal ürünler vs için Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

12. UYGULANACAK HÜKÜMLER
İşbu sözleşmenin 4. Maddesi kapsamında yer alan edimler açısından, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, sözleşmenin niteliğine uygun düştüğü ölçüde TBK. 470 vd. düzenlenen “Eser Sözleşmesi” hükümleri, 5. Madde kapsamında yer alan edimler açısından ise TBK m. 502 vd. düzenlenen “Vekalet Sözleşmesi” hükümleri tatbik edilecektir.

Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Zirvetek Network’in ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks, telefon, ses, mesaj kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Müşteri gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu sözleşme …..…/……./………  tarihinde elektronik olarak düzenlenmiştir. Müşteri, bu

sözleşmenin bir örneğini teslim aldığını ve Sözleşme’nin tümünü okuyup, içeriğini aynen kabul ederek onayladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki anlaşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.